Privacy reglement:

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing.

Deze wet bevat regels met betrekking tot:

 • Het doel van de registratie
 • De aard van de gegevens die worden geregistreerd
 • Het beheer van de gegevens
 • De personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.

Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om, daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistratie, een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen
 • Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers of andere fysiotherapeuten in de praktijk
 • Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien
 • Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

 Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt, zullen deze om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, dan kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.

Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend.

 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie
 • Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven
 • Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 10 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut zijn vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch adviezen of klachten over de behandelingen of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut. U kunt mij telefonisch bereiken op telefoonnummer 0492-367701. Er wordt dan een afspraak gemaakt waarin de klachten besproken zullen worden. Gezamenlijk zullen we proberen om een goede oplossing voor uw klacht te vinden.

Ook kunt u via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een klacht indienen bij de klachtencommissie en daarbij vragen om bemiddeling. De voorzitter van de klachtencommissie beslist of uw kwestie in aanmerking komt voor bemiddeling. Levert een bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u de klachtencommissie vragen uw klacht te behandelen of kunt u bij een van de andere instanties terecht die vermeld worden onder het kopje 'waar kunt u naar toe met een klacht over uw fysiotherapeut'.


Voor meer informatie zie de map in de wachtkamer.